news 480x140

הדמיה: תיכון שש שנתי בעיר ימים

לידי מערכת "נתניה נט" הגיע מכתב העוסק בהקמת בית הספר השש שנתי בשכונת עיר ימים בנתניה 
על פי המכתב ממליצה מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך לבחון בחיוב את בקשת עיריית נתניה להקמת בית ספר מקיף שש שנתי בשכונה כבר בשנת הלימודים תשע"ז.

ההמלצה מתבססת על בדיקה שהעלתה כי מדובר בשכונה הצפויה לתהליכי אכלוס נרחבים וכי קיימת הצדקה לפתיחת בית ספר צומח כבר בשנת הלימודים הבאה. המכתב נשלח על ידי חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך למר תמיר בן משה, מנהל מינהל הפיתוח במשרד החינוך ועותקים ממנו נשלחו אל ראש העיר מרים פיירברג-איכר ואל נציגים במשרד החינוך. 
ההורים בשכונה נלחמים כבר זמן רב על הקמת בית הספר ורק בשבוע שעבר דיווחנו על כך שהחליטו ההורים בשכונה לזרז את הקמת בית הספר בעצמם והגיעו למקום עם אתי חפירה ודליים.