news 480x140

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קובעת: עלייה במצב הסוציו-אקונומי של תושבי נתניה

בשבוע שעבר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה לשנת 2013.

ערים בריאות

מהנתונים עולה כי העיר נתניה עלתה מאשכול רמה 5 לאשכול רמה 6, נתון זה מביא לידי ביטוי את ההתחזקות הסוציו אקונומית של התושבים.

ההיבטים המרכזיים המרכיבים את הרמה החברתית-כלכלית הם, בין היתר, מקורות כספיים, דיור, ציוד הדירה, רמת מינוע, חינוך והשכלה, מאפייני תעסוקה ואבטלה ומאפיינים דמוגרפיים.