news 480x140

עו"ד ד"ר ניסן שריפי פנה ביום ראשון למנכ"ל עיריית נתניה ולחברי מועצת העיר בדרישה כי העירייה תפסיק לאלתר לשכור עורכי דין פרטיים המבזבזים את כספי הציבור. עיריית נתניה: "השירות המשפטי בעיריית נתניה מבצע, כענין של תפיסה, את מרבית העבודה המשפטית בעצמו"
במכתבו טען ד"ר שריפי כי לעירייה אין צורך בהוצאת עשרות מליוני שקלים מהקופה הציבורית עבור עורכי דין חיצוניים

עיריית נתניה

עיריית נתניה | תמונה: נתניה נט

ד"ר שריפי טען במכתבו כי אין כל צורך בהוצאת עשרות מליוני שקלים מהקופה הציבורית עבור עורכי דין חיצוניים, בוודאי לא כשיגרה בתיקים רבים. "משרדנו נתקל לאחרונה יותר ויותר בעורכי דין חיצוניים, בעלי משרדים פרטיים, שאינם עובדי עיריית נתניה, המייצגים את העירייה בהליכים שונים, לרבות בהליכי השגה וערר בגין חיובי ארנונה, בדיונים בעניין תיקי תיכנון ובנייה בוועדות הערר למיניהן ועוד. מבדיקה שערך משרדנו, עולה כי עורכי דין אלה, שאין כל צורך ממשי בהם, עולים לקופת העירייה עשרות מיליוני ₪ בשנה. חלקם עובדים לפי תעריף שעתי (כ- 800 ₪ לשעת עבודה !!! ), וחלקם מקבלים דמי טרחתם באחוזים מהגדלת חיובי הארנונה".

ד"ר ניסן שריפילטענת שריפי עורכי הדין הפרטיים מייצגים את העירייה ללא כל מכרז וללא כל הליך של התמחרות למול משרדים אחרים, וגם בכך יש פסול שדי בו כדי לאיין את עבודתם של הללו לאלתר. "לפיכך, נבקשך להורות על הפסקת נטילת שירותים משפטיים מעורכי דין פרטיים עבור עיריית נתניה ואורגניה, אלא בתיקים מורכבים וייחודיים הדורשים התמחות מיוחדת" הוסיף ד"ר שריפי במכתבו

ממשרדו של ד"ר שריפי נמסר עוד, כי ככל שהעירייה תמשיך בנוהגה המגונה לבזבז כספי ציבור על עורכי דין פרטיים, כאשר יש ברשותה ארסנל גדול של עורכי דין שכירים, כי אז יפעל המשרד גם בדרכים אחרות למיגור התופעה, לרבות פנייה לערכאות משפטיות.

תגובת העירייה

השירות המשפטי בעיריית נתניה מבצע, כענין של תפיסה, את מרבית העבודה המשפטית בעצמו.
נעזר בשירותיהם של עורכי דין חיצוניים במס' תחומים מוגדרים וידועים: בתחום התכנון והבניה, שם גדל היקף העבודה באופן משמעותי בשנים האחרונות בעקבות תיקון 101 ובמקביל הצטמצם מספר עורכי הדין העוסקים בתחום זה בשירות המשפטי משניים לאחד. עובדה זו מחייבת הוצאת עבודה משפטית הקשורה בתכנון ובניה לעורכי דין חיצוניים, שכן אין שום דרך אחרת בה ניתן להשתלט על היקפי העבודה ההולכים וגדלים.
מלבד תחום התכנון והבניה, נעזר השירות המשפטי בשירותם של עורכי דין חיצוניים רק במקרים של מומחיות, אז מתקיימות מפעם לפעם התייעצויות עם עורכי דין מומחים.
כל עבודת הגביה המשפטית מבוצעת מזה עשרות שנים, על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים, חלקם עוסקים רק בגביה וחלקם עוסקים גם בהגדלת בסיס השומה בארנונה ובהיטלים.
חשוב מאוד לציין, כי שיטת התיגמול של עורכי הדין העוסקים בגביה שונה משיטת התיגמול של עורכי הדין המייעצים והעוסקים בתכנון ובניה. אלה האחרונים אכן מתוגמלים בתשלום לשעה, אלא שכל הנתונים שהובאו על ידי עו"ד שריפי מוכחשים – אין מדובר בעשרות מיליוני ₪ וגם המחיר לשעה שצויין על ידו גבוה מזה המשולם על ידי העירייה לעורכי הדין.
שכר טירחתם של עורכי דין העוסקים בגבייה בלבד אינו משולם כלל על ידי העירייה אלא רק על ידי החייבים והוא נגבה על ידי עורכי הדין מן החייבים על פי מה שנקבע מפעם לפעם על ידי בתי המשפט ו/או לשכות ההוצל"פ.
עורכי הדין העוסקים גם בהגדלת בסיס השומה אכן מקבלים אחוז מתוך התוספת בפועל שהם מצליחים להכניס לקופת העירייה, ובמקרים כגון דא בכל מקרה מדובר בתוספת של גביה ולא בסכומי כסף היוצאים מתוך קופת העירייה.
בעניין קיומם של מכרזים – העירייה פועלת בהתאם לנהלי משרד הפנים בכל הקשור להעסקת עורכי דין, בין בדרך של העסקה על ידי ועדת היועצים העירונית ובין בדרך של מכרז, הכל על פי תחומי העיסוק והנחיות משרד הפנים.