news 480x140

אגף לטיפול בחולים מהלכים נפתח היום במיון לניאדו, האגף מכיל כ-12 עמדות נוספות: עמדת מיון ראשוני, חדרי יעוץ, עמדות בדיקה וחדר לביצוע בדיקות אק"ג. העבודה על האגף החדש התבצעה באינטנסיביות על מנת לעמוד בדרישות הפונים לקבלת טיפול

חדר מיון קיבל היום לידיו את האגף החדש  "אגף המהלכים" - שנבנה בחצי שנה האחרונה.

אגף חדש בלניאדו

ד"ר קלוד פיקאר

האגף החדש מיועד לטיפול בחולים שיכולים להתנייד בעצמם, מתוך מטרה ליעל את עבודת המחלקה לרפואה דחופה, להעניק טיפול במסלול המהיר לחולים המתאימים וכך לקצר את זמני ההמתנה בכל אגפי המלר"ד.

באגף עמדת מיון ראשוני, עמדות בדיקה, חדרי יעוץ וחדר לבדיקת אק"ג. 
עם כניסת המטופל הראשון לאגף החדש אמר ד"ר יוסף ליבמן, מ"מ מנהל המחלקה לרפאה דחופה "אני מודה שזה יום חג עבורנו, התשתיות של המחלקה לרפואה דחופה חייבו שדרוג והשקעה, אני מודה להנהלת לניאדו שהבינה את האתגר בפניו אנו עומדים מדי יום ומדי לילה וקיבלה החלטה להשקיע סכום גדול לטובת המטופלים".

גב' יהודית אייזקס, אחות אחראית המחלקה לרפואה דחופה אמרה "אני מצטרפת לדבריו של ד"ר ליבמן, זו תחושה חגיגית ושמחה, אני משוכנעת כי הרחבת שטחי הבדיקה והטיפול תעניק תחושת רווחה למטופלים ותאפשר לנו לתת טיפול טוב יותר, תוך זמן קצר יותר".