news 480x140

שוטרי התנועה יוכלו לדגום באמצעות המכשיר החדש גם נהגים צעירים, נהגים חדשים, נהגי תחבורה ציבורית ונהגי משאיות 

עד כניסת המכשיר, ניתן היה לבדוק אוכלוסיות מיוחדות באמצעות בדיקת דם כתנאי להוכחת נהיגה בשכרות.

מכשיר ינשוף

תמונה : דוברות המשטרה

 עבור "אוכלוסיות מיוחדות" אלו (נהגים צעירים, נהגים חדשים, נהגי תחבורה ציבורית ונהגי משאיות) נהיגה בשכרות נחשבת מ 100 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף. 

ייתר האוכלוסיות מ 290 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף.