news 480x140

תושבי נתניה צפויים ליהנות מהקלה בעומסי התנועה בעקבות בניית הרמפה, שתאפשר כניסה נוספת לעיר לנוסעים בכביש 2 מדרום לצפון
בשורה משמחת לתושבי נתניה. העבודות על הרמפה המזרחית בגשר האר"י נמצאות בעיצומן.
רמפה מזרחית

 לכשתוקם הרמפה היא צפויה לאפשר כניסה נוספת לעיר ולהקל משמעותית על עומסי התנועה הקשים.

"הרמפה המזרחית עתידה להתחבר לגשר האחדות (האר"י), להקל משמעותית על עומסי התנועה לעיר ותאפשר לנוסעים מדרום לצפון בכביש 2 ליהנות מכניסה נוספת לנתניה", אומרת סגנית ראש העיר ועוד"ר ח.ל.ת, שירי חגואל סיידון. "הקמת הרמפה היא חלק ממגמה שיזמה ראש העיר מרים פיירברג-איכר ומטרתה להקל על הנגישות התחבורתית לעיר ועל עומסי התנועה שפוגשים את הבאים בשערי העיר. כמו כן, בקרוב מאוד צפויה ח.ל.ת לפרסם מכרז נוסף עבור הקמת הרמפה המערבית שתתחבר גם היא לגשר ותיתן מענה לבאים מצפון לדרום. אני רוצה להודות לצוותי העבודה, לאנשי החברה הכלכלית ולכל העוסקים במלאכה על העבודה החשובה והנמרצת שמתבצעת בימים אלו סביב הרמפה".