news 480x140

חבר המועצה עופר אורנשטיין, העלה בישיבת המועצה האחרונה שאילתא בנושא המסתננים: כמה מסתננים בנתניה? האם משלמים ארנונה? האם מקבלים דוחו"ת על פתיחת עסקים בלתי חוקיים?

בישיבת המועצה האחרונה של עיריית נתניה עלתה לדיון סוגיית המסתננים הבלתי חוקיים. 

 
אריתראים בנתניה

תמונה באדיבות חצי ויסוקי

חבר המועצה עופר אורנשטיין, ביקש לשאול מספר שאלות בנוגע למסתתנים הבלתי חוקיים בנתניה: 

1. כמה מסתננים בלתי חוקיים יש בנתניה?
2. מהו סך הארנונה ממגורים ומהו סך הארנונה מעסקים שניגבו ממסתננים בלתי חוקיים במהלך השנים 2015-2017?
3. כמה דוחו"ת ובאיזה גובה כספי הושתו על סוחרים שהינם מסתננים בלתי חוקיים בשל פתיחת עסק לא חוקי בין השנים 2015-2017?
4. כמה דוחו"ת ובאיזה גובה כספי הושתו על תושבים נתנייתים שהשכירו מבנים תעשייתיים למגורים למסתננים בלתי חוקיים בניגוד לחוק במהלך השנים 2015-2017?

תשובת העירייה לשאילתא

1. כמות המסתננים מאריתריאה כ-2000
2. אין נתונים כספיים לגבי תשלומי ארנונה של מסתננים.
3. אין אפשרות לרשום דוח"ות לנתין זר

חבר המועצה אורנשטיין חידד את שאלתו "אני שאלתי כמה דוחות ובאיזה גובה ניתנו דוחות לתושבי נתניה בגין השכרת מבנה תעשייתי כמבנה מגורים והאם ניתנו צווי הריסה במהלך 3 השנים האחרונות" 

הובטח לחבר המועצה אורנשטיין כי יקבל תשובה בכתב תוך 7 ימים.