news 480x140

ועדת רישוי עסקים של לשכת עוה"ד, בראשותו של עוה"ד ד"ר ניסן שריפי, הודיעה השבוע כי הינה תומכת ברפורמה הכללית של הממשלה בתחום רישוי העסקים. "בעלי עסקים רבים בעיר ניזוקים בשל בעיות תיכנוניות" ציין ד"ר שריפי

ד"ר שריפי הביא כדוגמא בדיונים את העסקים באיזור התעשייה בנתניה 

 
ד"ר שריפי

ד"ר שריפי

בהבעת עמדת לשכת עוה"ד אשר הופנתה לאשר גרנר, יו"ר הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים, ציין ד"ר שריפי "מצב רישוי העסקים בישראל הינו עגום, ועסקים רבים נסגרים מדי שנה עקב אי-עמידה בתנאי הרגולציה, תוך שבעליהם משלמים קנסות כבדים לקופת הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר.חלקם של בעלי עסק אלה יבכר בעתיד לפתוח עסק חדש בניכר, שם יזכה להקלות מפליגות במיסוי, בהסרת חסמים רגולטורים ואף במענקים והטבות שונות. את האמון במדינה ובמוסדותיה יקשה עד מאוד להשיב להם".

עוד ציין ד"ר שריפי "ועדת רישוי עסקים תומכת בכך כי רישיון עסק לעסקים בעלי רמת סיכון נמוכה ינתן אף לצמיתות, כאשר יובהר לבעלי העסק כי באם יתגלה במהלך הביקורות השוטפות כי העסק מנוהל שלא על פי הנהלים הנדרשים, הוא מסתכן בביטול רשיונו".
בנוסף דורשת ועדת רישוי עסקים לפשט את הדרישה לקיום דיני התיכנון והבנייה, הגורמת לדחייתן של כ-35% מהבקשות לרישיון עסק מדי שנה, כך שמבנה החורג מהיתר הבנייה, וכבר שנים ארוכות לא פעלו הרשויות כנגד בעליו בהליכים על פי דיני התיכנון והבנייה- לא יהווה עוד למכשול לקבלת רישיון עסק.
כמו כן, מבקשת ועדת רישוי עסקים לתת עדיפות לקבלת רישיון עסק ליזמים הממציאים אישורים מבעלי מקצוע מוסמכים בתחומי הכבאות, ההנדסה, התברואה, איכות הסביבה וכיוצ"ב, לפי אופי העסק והדרישות הרגולטוריות לגביו, ויש לשקול המרת שיקול דעת הרשויות השונות בחוות דעת מקצועיות, לפי העניין, לצורך זירוז ההליך לקבלת רישיון עסק"

ד"ר שריפי מסר כי כדוגמא למצב אבסורדי הביא בישיבות מול השלטונות את איזור התעשייה הישן בנתניה בו לא ניתן למקם אולמות אירועים על פי תכניות בניין עיר, וכדבריו "התכניות בנתניה מפגרות אחר הקידמה, ובעלי עסקים רבים בעיר ניזוקים בשל בעיות תיכנוניות כגון שימוש חורג, חריגות בנייה ישנות וכיוצא באלה. למעשה, אין בכל נתניה איזור אחד שבו ניתן על פי התכניות הקיימות למקם אולם אירועים. גם מסעדה לא ניתן לפתוח באיזורי התעשייה, אלא אם כן נכנה מסעדה זאת, באופן מלאכותי-משהו, בשם מסעדת פועלים".