news 480x140

בעלי קניון פולג ומנהליו, אשר הואשמו בכתב אישום שהוגש לבית המשפט השלום בנתניה עוד בשנת 2011, בכך שניהלו את הקניון ללא רישיון עסק, זוכו ביום ראשון האחרון מחמת הספק

כנגד הנאשמים אברהם תשובה, אברהם עזרא ויצחק אסיאס, אנשי עסקים ומנהלים מוכרים בסקטור העסקי, נטען בכתב האישום כי מאז שנת 2011 עוסקים הנאשמים בעסק מסוג ניהול קניון – קניון פולג ללא רשיון עסק.

קניון פולג

קניון פולג | צילום: נתניה נט 

הנאשמים טענו בטענת ההגנה כי אין המדובר בקניון וכי בנסיבות כאלה, אין תכלית לכתב האישום.

סנגורם, ד"ר ניסן שריפי, טען בטיעוניו כי אין הגדרה מדוייקת למושג "קניון" בדיני רישוי עסקים, ולפיכך יש לפרש מושג זה בצמצום, שכן נאשם זכאי לדעת במדוייק מה האישום כנגדו ובפני מה עליו להתגונן.

המאשימה- עיריית נתניה טענה כי הפסיקה קבעה אחרת בענין פרשנות למונח לא ברור או שנוי במחלוקת- לפי המשמעות הרגילה שמייחסים לו בני אדם ו/או לפי המילונים השונים. עוד טענה עיריית נתניה כי "לא קיים ספק פרשני וכי על פי העובדות שהובאו בפני בית המשפט, המרכז המסחרי מכיל את כל המאפיינים ההכרחיים לצורך סיווגו כקניון ע"פ כל פרשנות שהיא"

כאמור, השופט אריאל ברגנר מבית המשפט השלום בנתניה קיבל את טיעוניו של ד"ר שריפי וזיכה את הנאשמים מחמת הספק, בקובעו כי "לא ניתן לדעתי להגיש כתבי אישום כנגד הנאשמים כאשר המעשה המיוחס להם אינו ברור בצורה מפורשת ולא ברור איזו עבירה עברו".

למעשה, פסק דין זה הינו תקדימי לכל הקניונים בארץ, וכעת לא ניתן יהיה להרשיע את מנהליהם ובעליהם בהפעלתם ללא רשיון עסק.