news 480x140

היועץ המשפטי לממשלה גיבש מתווה שיאפשר לבית החולים לניאדו לתת טיפולי הפריה גם לנשים שאינן רשומות כנשואות

פוריות

אילוסטרציה | fotolia

על פי המתווה, יחתמו בני הזוג על טופס בו הם מתחייבים שהאב יירשם כאב היילוד שייוולד כתוצאה מהטיפולים.

הודעת היועץ נמסרה לאחר בקשת רשות ערעור שהגיש בית החולים על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז, לאשר ניהול תביעה ייצוגית נגדו, מכוח הפליה על רקע מעמד אישי, לאחר שסירב לבצע טיפולי פוריות באישה לא נשואה.

בעמדת היועץ המשפטי לממשלה נאמר כי במהלך גיבוש העמדה פעל היועץ המשפטי לממשלה, בשיתוף גורמים נוספים ממשרד המשפטים, משרד הבריאות ורשות האוכלוסין וההגירה, לגבש מענה מיידי לחשש שהעלה בית החולים, כי נותן הזרע לא יירשם כאבי היילוד במרשם האוכלוסין מצב שעלול להביא בעתיד להפרת הציווי ההלכתי של "לא יישא אח את אחותו", וכן לחשש ממזרות לילד שייוולד כתוצאה מההפרה האמורה.

ע"פ המתווה, "כאשר איש ואישה שאינם רשומים כנשואים יבקשו לקבל טיפולי הפריה בבית החולים לניאדו, הם יחתמו על מסמך התחייבות שלפיו ככל שכתוצאה מהליך הפריה זה ייוולד ילד, אזי האיש, נותן הזרע, מצהיר כי הוא אביו הביולוגי של היילוד, והם מסכימים כי לאחר הלידה, האיש יירשם במרשם האוכלוסין כאבי הילד שנולד ומתחייבים להסדיר את ההכרה באבהותו על היילוד בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, בסמוך לאחר הלידה".

מאחר ועיקר התובענה הייצוגית באה לפתרונה ולנוכח הסרת החשש שעמד בבסיס סירובו של בית החולים, דומה שהמשך בירורה של התובענה כתובענה ייצוגית, תוך קבלת הכרעות מורכבות בסוגיות רגישות, איננו נחוץ ומכל מקום הוא איננו הדרך היעילה לבירור התובענה.