news 480x140

העבודות לשיקום אתר הפסולת בחלקה הדרום מערבי של נתניה החלו לאחרונה מחדש, יתפרסו על פני כ-220 דונם וצפויות להימשך כשנתיים וחצי

החלו העבודות לשיקום אתר הפסולת

החלו העבודות לשיקום אתר הפסולת | צילום: סלבה פרנקל

אתר הפסולת היתמר לגובה של כ-17 מטרים מעל מפלס שדרות בן גוריון. השלב הראשון כלל פינוי גוף הפסולת מהאתר עד להגעה למפלס המדובר. השלב השני של הפרויקט – שיקום אתר סילוק הפסולת, הועבר לניהול החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה במסגרת פרויקט שיקום קרקעות המדינה. כחלק מעבודות השיקום באתר יבוצעו חפירת גוף הפסולת ומיונו, טיפול מתאים בזרמי הפסולת השונים באתרי קצה מורשים, ומילוי מפלסי הקרקע בהתאם לתוכנית הבינוי המאושרת.

מעיריית נתניה נמסר "העבודות תבוצענה תוך מתן דגש למזעור מפגעים סביבתיים אפשריים, כמו אבק והגעת פסולת לאזור חוף הים. במהלך העבודות יינתן דגש מיוחד לערכי טבע המצויים בתחומי הפרויקט, כגון העתקת גיאופיטים של אירוס הארגמן ועוד. מפגש הסבר והצגת הפרויקט לתושבים ייערך ככל הנראה במהלך חודש נובמבר.
החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה ממשלתית המהווה את זרוע הביצוע של המדינה לניהול פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה, וזאת בשל ניסיונה העשיר בתחום. הפרויקט מלווה בגורמים מפקחים ובהנחיות מפורטות, שמטרתן למזער היתכנות של מטרדים".