news 480x140

הושלמה הקמת רמפה מזרחית המתחברת לגשר האחדות ומאפשרת כניסה נוספת לנתניה מכביש החוף, מדרום לצפון. זאת במקביל לכביש איינשטיין, המאפשר כניסה לצפון העיר מכביש החוף, ממזרח למערב נתניה. עלות הפרויקט - 40 מיליון שקל

רמפה מזרחית

תמונה: עיריית נתניה 

 

עיריית נתניה, באמצעות ח.ל.ת - החברה לפיתוח ותיירות נתניה, השלימה עבודות להקמת רמפה מזרחית המתחברת לגשר האחדות, שהעלייה אליה תיעשה מקצה רחוב האר"י.
מדובר בכניסה נוספת לנוסעים מדרום לצפון בכביש החוף, שאמורה להקל משמעותית על עומסי התנועה הנוצרים ביתר הכניסות לעיר.
מעיריית נתניה נמסר כי העבודות כללו סלילת כביש דו מסלולי, פיתוח נופי וגינון, שיושלם לאחר פתיחת הרמפה, בניית קירות תמך, עבודות גישור והקמת מערכות מים וכן תאורה.
עלותן הכוללת של העבודות הסתכמה בכ -40 מיליון ₪, במימון משרד התחבורה ועיריית נתניה.
בקרוב יוגש מכרז לגבי הקמת רמפה מערבית שתאפשר ירידה מגשר האחדות אל כביש החוף.