news 480x140

כמה עשרות מטרים מההבתים בשכונת נאות הרצל הוצבה אנטנה סלולרית למורת רוחם של תושבי השכונה. עיריית נתניה "יש היתר הקמה מהמשרד להגנת הסביבה וכן היתר בניה"

אנטנה מעבר לבתים

תושבי שכונת נאות הרצל הופתעו לגלות אנטנה סלולרית שהוצבה מעבר לכביש בסמוך לבתים בשכונה. תושבי השכונה זועמים על הקמת האנטנה ונאבקים לסילוקה. "תושבי סלע לא פריאיירים ואנחנו נפגין, נילחם ולא ננוח עד שיורידו את האנטנה, מחירי הדירות יורדים, תושבי השכונה מבוהלים ואנחנו לא נוותר עד שהאנטנה תוסר" אמרה לנתניה נט ניצה ראובן תושבת השכונה והוסיפה "תושבים יקרים תתעוררו יום שלישי הקרוב ב-9.7 כולנו נתייצב בכיכר ריינס בשעה 19:00 בערב להפגנה נגד האנטנה".

תגובת העירייה

מדובר בתורן עליו מס' מוקדי שידור שנמצאים בהליך הקמה, שהרישיון להפעלתם ניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה לאחר שנבחנו עוצמות השידור. לתורן יש היתר הקמה מהמשרד להגנת הסביבה וכן היתר בניה.
נדגיש כי על פי המשרד להגנת הסביבה מוקד זה נמצא במרחק משמעותי בהיבט של קרינה מבתי מגורים. גם לאחר קבלת היתרי ההקמה וההפעלה, מחייב המשרד את החברות לבצע בדיקה תקופתית פעם בשנה לכל מוקד שידור, ובנוסף מפעיל מערכת לפיקוח רציף המודדת בכל רגע נתון את הספקי השידור של האנטנות.