news 480x140

ראש העיר נפגשה בשבוע האחרון עם בעלי העסקים במטרה לקדם מולם שורה של הקלות באשר לאגרת שילוט

פגישה עם בעלי העסקים בנתניה

שורה של הקלות לבעלי העסקים בנתניה לאחר פגישה שהתקיימה השבוע

לאחר פגישה של ראש העיר מרים פיירברג איכר עם בעלי העסקים, הוחלט כי בעלי עסקים שיחליפו את השלטים למוארים, על פי הנחיות אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט, יקבלו שנתיים פטור מאגרת השילוט.  

יש לצין כי חוק העזר אושר במועצת העיר בספטמבר 2017, במקומו של חוק עזר שחוקק בשנת 1960 אשר היה מיושן ולא תאם את השילוט המתקדם של שנים אלה ועדכונו נדרש בין היתר על ידי משרד הפנים.

בשלטים מוארים קיימים תינתן הנחה של 50% מהסכום הקבוע בחוק העזר החדש, דהיינו בשנת 2019 יעמוד סכום האגרה על סך 180 שקלים, ומשנת 2020 תהיה עליה מדורגת של 10% בכל שנה עד לסך של 360 שקלים הקבוע בחוק.

באשר לשיטת המדידה, במשך 5 שנים החל משנת 2019 שלט מואר באותיות בודדות יחויב ללא הרקע ובלבד שמדובר ברקע חלק.

תאריך מועד התשלום האחרון נדחה לתחילת דצמבר.