news 480x140

לאחר עשור של הליכי תכנון, אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את תכנית המתאר הארצית לחופי נתניה, אותה הובילה ראש העיר מרים פיירברג –איכר והמהנדס דאז, אדריכל פול ויטל

חוף סירונית

חוף סירונית | תמונה: עיריית נתניה

בימים אלה, אושרה לתוקף ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבנייה תכנית מתאר ארצית (תמ"א) 6/13 לחופי נתניה.

עיקרי התוכנית

ע"פ התוכנית ניתן להגיש תכניות מפורטות בתחומים שונים והיא כוללת הוראות המאפשרות היתרי בנייה למתקני חוף, הסדרה וודאות תכנונית ברמה של תכנית מתאר ארצית לכל השטח שבין כביש החוף לבין הים.

התכנית מאפשרת קיצור הליכים משמעותי לאישור תכניות בין כביש החוף לים בכל האזורים שהוגדרו בתכנית הקודמת (תמ"א/ 13 מלפני כשלושים שנה) כשטחים חקלאיים ויעודים אחרים, ועד כה היו חייבים להגיע לדיונים במועצה הארצית או בועדת המשנה שלה.

כמו כן, התוכנית מאפשרת קיצור הליכים ביחס להוצאת היתרי בניה לשירותי החוף (הציבוריים והמזנון), בחופים המוכרזים – אותם ניתן להוציא ישירות מתוקף התכנית, במקום לאשר במשך שנים רבות. 
התכנית קובעת מסגרת תכנונית להסדרה ופיתוח של פעילויות מסחר במוקדי החוף השונים, בזיקה ישירה לפעילות החופית.

העיר נתניה היא הרשות הראשונה שקידמה תכנית מתאר בנושא ובכך הפכה נתניה מדיניות עירונית למדיניות ארצית.

התוכנית מאפשרת פעילות ספורט פנאי ונופש

לדברי פול ויטל, מהנדס העיר דאז שגיבש את התוכנית "התכנית מגדירה למעלה ממחצית חופי נתניה כחופים עירוניים המאפשרים פעילות ספורט, פנאי ונופש אינטנסיבית, כיאה לעיר חוף. מעבר לכך שטחים ערכיים במיוחד הוגדרו לשימור ושטחים מסויימים במעמד ביניים. התכנית מגדירה שטח אפשרי לבניית מעגנה ומזרזת את הליכי התכנון לאישורה, ככל שהתכנית תתאים לתכנית הארצית החדשה שבהכנה למעגנות לאורך חופי הים וכן מאפשרת בניית הגנות על המצוק וכן מזחים בים.
"התכנית קובעת כללים לפיתוח של הטיילת בראש המצוק, דופן בינוי איכותית ואינטנסיבית לכיוונה, פיתוח מלונאות בחזית הים, הנחיות לתכנון "צירי הים" (צירים המובילים מהעיר לים) ומרכיבים אורבניים נוספים בעומק השטח העירוני שבין כביש החוף ורצועת הים."

ראש העיר מרים פיירברג: "מדובר בתכנית חשובה ומשמעותית לעיר, שכן היא מגדירה מדיניות כוללת לחופי נתניה וכלים ליישום המדיניות בהליך מקוצר ומהיר יחסית, בודאות תכנונית גבוהה, כדי לחזק את נתניה כריביירה של ישראל."