news 480x140

הוועדה המחוזית אישרה ביום רביעי את התכנית הכלל עירונית שגובשה לשטחי הציבור בנתניה

נתניה

תמונה: עיריית נתניה 

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, אישרה את תוכנית השטחים המיבוריים. מדובר בתכנית הקובעת הנחיות בניה לשטחים הציבוריים ברחבי העיר, לרבות שימושים, שטחים, מספר קומות וקווי בניין. 

בין היתר הוחלט כי על רקע חששם של תושבים, לא יותרו שימושים מסחריים במבני החינוך, עד וכולל בתי ספר יסודיים.
לדברי מהנדס העיר, ארז טל התכנית הכוללת צפוייה לתמוך בתוספת האוכלוסיה הצפוייה בנתניה והיא עומדת בעקרונות העדכניים לתכנון הארצי המכוונים לשיפור ולייעול השימוש בשטחי הציבור וכן גיוון השימושים הנעשים בו. זאת לצד תוספות מצומצמות של שטחי מסחר, שהינו שימוש משני ובהיקף מוגבל.
ארז טל: "מדובר בתכנית מאוזנת המייצרת וודאות ושקיפות והיא מאפשרת ייעול השימוש בשטחים הציבוריים ובהתאמה תאפשר את המשך תנופת הפיתוח העירוני."