news 480x140

לאחר משא ומתן שנמשך שעות, הגיעו הצדדים להסכמות. עובדי המכזר הציבורי יקבלו העאה של 7.5% שיתפרסו על פני 3 שנים וכן מענק כספי בסך 2000 ש"ח. המשק יעבוד היום כרגיל