news 480x140

בהמשך למאבק כנגד האריתראים בעיר, יצאה קבוצת פעילים לתהלוכה ברחוב ויצמן, בה חילקו סטיקרים ומחו כנגד העניין. לדברי ניר פינחס מארגן ההפגנה "נתקלנו בכמה קולות, של כאלה בעד, כאלה נגד, כאלה שלא מעניין אותם וכאלה שבכלל לא מודעים"