news 480x140

הקלפיות הייעודיות למבודדים ולחולים נסגרו. בקלפי למבודדים הצביעו 19 מתוך 47. ההצבעה התנהלה כסדרה ובהתאם לתקנות והנחיות משרד הבריאות.

בקלפי המיועדת לחולים ומבודדים עם תסמינים לא הצביע איש.

ההצבעה הסתיימה בכל הקלפיות.